Kon­flik­ten i Nord-Ir­land.

Aftenposten Innsikt - - EUROPA -

/ Ved opp­ret­tel­sen av Den irs­ke fri­sta­ten i 1921 ble seks grev­ska­per i nord ut­skilt til Nord-Ir­land som for­ble un­der bri­tisk ad­mi­ni­stra­sjon. / Den irs­ke re­pub­li­kans­ke armé (IRA) mot­sat­te seg det­te, og før­te va­ep­net kamp for inn­lem­mel­se av Nord-Ir­land i fri­sta­ten og se­ne­re i re­pub­lik­ken Ir­land.

/ Like før og etter an­nen ver­dens­krig ut­før­te de hyp­pi­ge ter­ror­an­grep, men si­tua­sjo­nen roet seg på slut­ten av 1940-tal­let. / Be­folk­nin­gen i Nord-Ir­land har va­ert delt i to, hvor ka­to­lik­ke­ne har va­ert re­pub­li­ka­ne­re og na­sjo­na­lis­ter, mens pro­tes­tan­te­ne har va­ert unio­nis­ter og lo­ja­lis­ter.

/ I 1968 opp­sto en bor­ger­ret­tig­hets­be­ve­gel­se som krev­de like ret­tig­he­ter og mu­lig­he­ter for ka­to­lik­ker.

/ I kon­fron­ta­sjo­ne­ne som opp­sto, stil­te po­li­ti­et seg på pro­tes­tan­te­nes side, og bri­tis­ke mi­li­ta­er­styr­ker ble først satt inn som nøy­tral part for å roe opp­tøy­ene.

/ Etter hvert ut­vik­let si­tua­sjo­nen seg til en lav­in­ten­si­tets­krig mel­lom bri­tis­ke styr­ker og IRA.

/ I 1972 drep­te bri­tis­ke fall­skjerm­sol­da­ter 14 de­mon­stran­ter i Lon­don­der­ry un­der det som er blitt kjent som «Bloody Sun­day».

/ I 1997 er­k­la­er­te IRA vå­pen­hvi­le, og par­ti­et Sinn Féin ble slup­pet inn i var­men.

/ Man reg­ner at kon­flik­ten var over i 1998 da Bel­fast­av­ta­len/Lang­fre­dag­av­ta­len ble inn­gått.

/ På en­gelsk kal­les kon­flik­ten i Nord-Ir­land fra 1968–1998 for

«The Troubles».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.