«Peace Walls».

Aftenposten Innsikt - - EUROPA -

/ Graf­fi­ti på en del av den så­kal­te freds­mu­ren langs Cu­par Way vest i Bel­fast, sett fra pro­tes­tan­tisk side. Den åt­te me­ter høye mu­ren er byg­get i be­tong og bølge­blikk og skil­ler det ka­tols­ke Falls og pro­tes­tan­tis­ke Shan­kill-om­rå­det vest i Bel­fast. Det­te er by­ens elds­te og mest iøyne­fal­len­de se­gre­ge­rings­mur. / De ble først byg­get i 1969 som en mid­ler­ti­dig løs­ning for å re­du­se­re vol­den, men freds­mu­re­ne – et skjønn­ma­len­de ord for se­gre­ge­rings­bar­rie­rer – har økt i an­tall og om­fang si­den star­ten på freds­pro­ses­sen. / Bar­rie­re­ne tar man­ge uli­ke for­mer: Ikke bare mu­rer, men også gjer­der, por­ter, vei­er og tom­me buf­fer­soner skil­ler de ka­tols­ke og pro­tes­tan­tis­ke sam­fun­ne­ne i noen av by­ens mest øko­no­misk vans­ke­lig­stil­te om­rå­der. / Myn­dig­he­te­ne lov­te å fjer­ne bar­rie­re­ne in­nen 2023, men man­ge av inn­byg­ger­ne er ikke klar for at de skal ri­ves i na­er­mes­te frem­tid.

/ Ikke alle kon­takt­om­rå­de­ne – hvor det er fel­les grense mel­lom ka­tols­ke og pro­tes­tan­tis­ke om­rå­der – har fy­sis­ke bar­rie­rer. Noen gan­ger ek­sis­te­rer det bare en usyn­lig skille­lin­je som kun de lo­ka­le er klar over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.