Ul­s­ter Ban­ner.

Aftenposten Innsikt - - EUROPA -

/ The Ul­s­ter Ban­ner er det tid­li­ge­re flag­get til Nor­dir­lands myn­dig­he­ter (1953–1972). Det har ikke len­ger noen of­fi­si­ell sta­tus, men er blitt et om­stridt sym­bol som re­pre­sen­te­rer Ul­s­ters lo­ja­lis­me.

/ Her vaier flag­get over det som skal bli et stort bål i det pro­tes­tan­tis­ke om­rå­det Low­er Shan­kill vest i Bel­fast.

/ Tra­di­sjo­nelt ten­nes det bål i de pro­tes­tan­tis­ke om­rå­de­ne på «Ele­venth Night», 11. juli, for å min­nes pro­tes­tan­ten Vil­helm av Ora­ni­ens sei­er over sin ka­tols­ke svi­ger­far kong Ja­mes 2 ved sla­get om Boy­ne i 1690. / For­be­re­del­se­ne til bå­let be­gyn­ner fle­re må­ne­der før, med sam­ling av pal­ler og gif­tig skrot som bil­dekk og møb­ler.

/ Bå­let 11. juli etter­føl­ges 12. juli av en stor pa­ra­de ar­ran­gert av Oran­ge Or­der, et pro­tes­tan­tisk bror­skap, og lo­ja­lis­tis­ke korps som mar­sje­rer i ga­te­ne. «The Twelfth» som det kal­les, er all­tid en spent pe­rio­de. / Man­ge ka­to­lik­ker ser på fei­rin­gen som sek­te­risk tri­um­fe­ring.

/ For man­ge pro­tes­tan­ter fra ar­bei­der­klas­sen er det et vik­tig ut­trykk for de­res kul­tu­rel­le iden­ti­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.