Den ame­ri­kans­ke vir­ke­lig­he­ten.

Aftenposten Innsikt - - USA - JOAKIM ESKILD­SEN

Det er rundt 41 mil­lio­ner fat­ti­ge i USA. Man­ge sli­ter med bunn­løs gjeld og helse­pro­ble­mer. Fo­to­graf Joakim Eskild­sen reis­te USA på kryss og tvers for å do­ku­men­te­re si­tua­sjo­nen.

,,Fat­tig­dom­men i vårt år­hund­re er helt for­skjel­lig fra tid­li­ge­re ti­der. Den er ikke et re­sul­tat av na­tur­lig knapp­het, slik fat­tig­dom var før, men et re­sul­tat av en rek­ke prio­ri­te­rin­ger som de rike på­leg­ger res­ten av ver­den. De fat­ti­ge i dag får der­for ikke med­li­den­het, sna­re­re blir de av­skre­vet som søp­pel. For­bru­ker­øko­no­mi­en i det 20. år­hund­ret har skapt den førs­te kul­tu­ren der en tig­ger ikke er en på­min­nel­se om noe som helst. For­fat­ter John Ber­ger

På opp­drag fra Ti­me Ma­gazi­ne om å lage en fo­to­do­ku­men­tar om den øken­de fat­tig­dom­men i USA, reis­te fo­to­graf Joakim Eskild­sen sam­men med re­por­te­ren Nata­sha del Toro til del­sta­te­ne New York, Ca­li­for­nia, Loui­sia­na, South Da­ko­ta og Ge­or­gia for å be­sø­ke de om­rå­de­ne som, iføl­ge folke­tal­let, har det høy­es­te an­tal­let fat­ti­ge pr. inn­byg­ger.

2011 re­pre­sen­ter­te bunn­året for fat­tig­dom i mo­der­ne tid i USA, da rundt 50 mil­lio­ner fat­ti­ge ame­ri­ka­ne­re var del av den sam­men­sat­te grup­pen av men­nes­ker som lev­de un­der fat­tig­doms­gren­sen – alle med uli­ke bak­grun­ner. I dag er an­tal­let na­er 41 mil­lio­ner, el­ler 12,7 pro­sent. Noen er ny­lig blitt fat­ti­ge, and­re er im­mi­gran­ter som kom­mer fra tran­ge kår og som drøm­mer om nye mu­lig­he­ter. Barn ut­gjør én av tre fat­ti­ge, og USA har den høy­es­te an­de­len fat­ti­ge unge, av alle in­du­stria­li­ser­te land.

Ame­ri­kansk fat­tig­dom skil­ler seg selv­sagt fra fat­tig­dom i ut­vik­lings­land. Folk som le­ver un­der fat­tig­doms­gren­sen i USA, har ofte ma­te­ri­el­le ei­en­de­ler og til og med jobb – men de sit­ter li­ke­vel i bunn­løs gjeld. Man­ge hjem er pant­sat­te, og sva­ert ofte be­tyr det å va­ere fat­tig at man må ty til den bil­ligs­te, mest usun­ne og ri­si­kab­le livs­sti­len. En­hver ufor­ut­sett hen­del­se kan ska­de det skjø­re øko­sys­te­met og po­ten­si­elt bety at folk blir kas­tet ut fra hjem­met sitt og hav­ner på ga­ten.

Der­som du le­ver un­der fat­tig­doms­gren­sen i USA, bor du mest sann­syn­lig i et nabo­lag med mye kri­mi­na­li­tet. Hu­se­ne fo­to­gra­fen be­søk­te var ofte full­sten­dig bar­ri­ka­der­te, og vin­du­ene var tei­pet igjen av sik­ker­hets­hen­syn. For­eld­re­ne i om­rå­de­ne var engste­li­ge for å la bar­na sine gå ut. In­ne i hu­se­ne, som ofte er byg­get av ma­te­ria­ler av lav kva­li­tet, sto luft­av­kjø­lings­an­legg og Tv-er på til en­hver tid. Inn­fly­tel­sen fra masse­me­die­ne er enorm. Man­ge ser på seg selv som ta­pe­re for­di de ikke kan leve opp til idea­le­ne de ser på TV.

Min­ste­løn­nen i USA er så lav at folk ofte er nødt til å ha fle­re job­ber for å kun­ne ha råd til bo­lig, mat og bil. For­di in­fra­struk­tu­ren i USA for­ut­set­ter bil­kjø­ring, og of­fent­lig trans­port er sva­ert be­gren­set, er folk helt avhengige av å ha en bil. Og der­som bi­len skul­le bli ødelagt el­ler man ikke har råd til å kjø­pe driv­stoff, kan det fort bety at man mis­ter job­ben el­ler til og med hjem­met sitt.

I nabo­la­ge­ne fo­to­gra­fen be­søk­te var det ikke noe al­ter­na­tiv til lav­kva­li­tets­ma­ten de ble til­budt for en bil­lig pen­ge i bu­tik­ke­ne og på fast food-res­tau­ran­te­ne. Fersk mat og grønn­sa­ker, om det i det hele tatt var til­gjen­ge­lig, var alt­for dyrt for man­ge av dem, så de spis­te usunn mat hver dag. Man­ge har ut­vik­let syk­dom­mer som et re­sul­tat av den usun­ne ma­ten, og der­som du ikke har helse­for­sik­ring, kan selv de mins­te helse­pro­ble­me­ne set­te fa­mi­li­ens øko­no­mi på spill. Fle­re had­de mis­tet hjem­met sitt på grunn av syke­hus­opp­hold.

For­ti­den er et åpent sår, og man­ge fat­ti­ge li­der av bå­de men­ta­le og fy­sis­ke li­del­ser.

Det Eskild­sen opp­lev­de som sva­ert po­si­tivt, var alle de små or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som fri­vil­lig og på eget ini­tia­tiv hjel­per fat­ti­ge og hjem­løse på en be­und­rings­ver­dig måte.

Fore­stil­lin­gen om den ame­ri­kans­ke drøm­men er dypt for­ank­ret hos ame­ri­ka­ne­re, og folk vir­ket des­il­lu­sjo­nert over at det er så vans­ke­lig å få hju­le­ne til å gå rundt i da­gens USA. De sa at den ame­ri­kans­ke drøm­men ikke len­ger ek­sis­te­rer.

Det­te, sa de, er den ame­ri­kans­ke vir­ke­lig­he­ten.

bor ved kys­ten av Mex­ico­gul­fen i Loui­sia­na. Ale­enas far er fisker av yrke, som tid­li­ge­re ofte had­de med seg fers­ke re­ker hjem som de spis­te til mid­dag. Etter olje­ut­slip­pet fra De­ep­wa­ter Ho­ri­zon i 2010 fikk fiskerne bare halv­par­ten av det de gjor­de før,...

bor i et telt i sko­gen like ved et kjøpe­sen­ter. Han kal­ler seg «by-tel­ter» i ste­det for hjem­løs, og hå­per si­tua­sjo­nen er mid­ler­ti­dig. Ter­ry har valgt å hol­de seg unna and­re hjem­løse men­nes­ker for å be­va­re fred og ro. Da mo­ren hans døde, på­vir­ket det...

i At­hens i Ge­or­gia er over hund­re år. Det­te var en gang hjem til afro­ame­ri­kansk mid­del­klas­se som job­bet som ren­hol­de­re på Uni­ver­sity of Ge­or­gia like ved. Selv om folk bare tjen­te 2–3 dol­lar i uken, var det­te et om­rå­de hvor man kun­ne klat­re på...

bor i en stø­ve­te ca­ra­van­park for mi­grant­ar­bei­de­re på går­de­ne i Fire­baugh i Fresno i Ca­li­for­nia. Han de­ler en li­ten hus­vogn med sine to søs­ken og beste­for­eld­re. Iføl­ge U.S. Cen­sus er 36 pro­sent av bar­na i Fresno fat­ti­ge, og 43 pro­sent le­ver un­der...

bor i et stort bo­lig­om­rå­de for lav­inn­tekts­fa­mi­li­er. Le­a­ry, en ar­beids­le­dig alene­mor, har pla­ner om å ver­ve seg til mi­li­ta­e­ret. Det er en måte å få bed­re vel­ferds­ord­nin­ger og gi søn­nen øko­no­misk sta­bi­li­tet på. Men det be­tyr også at hun mu­li­gens må dra...

bor un­der bro­en North Ave­nue Brid­ge der den krys­ser North Oco­nee Ri­ver i At­hens i Ge­or­gia. Hun de­ler plas­sen med and­re hjem­løse som har la­get en uten­dørs leir. Som nar­ko­man pro­sti­tu­ert er Ru­by Ann blitt slått, skutt og vold­tatt. «Jeg er hel­dig som er i...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.