Den ame­ri­kans­ke vir­ke­lig­he­ten.

Aftenposten Innsikt - - USA -

Om fo­to­gra­fen: Joakim Eskild­sen er en dansk foto­kunst­ner med sa­er­lig in­ter­es­se for na­tur så vel som so­sia­le og po­li­tis­ke te­ma­er, og som er opp­tatt av å for­stå ver­de­nen han le­ver i.

Han er en av de frems­te ak­tø­re­ne fra den så­kal­te Hel­sin­ki-sko­len, som re­pre­sen­te­rer en grup­pe kunst­ne­re som en­ten har un­der­vist el­ler er ut­dan­net ved Aal­to Uni­ver­sity, School of Arts, De­sign and Ar­chitec­tu­re.

Eskild­sens bil­der er vist på in­ter­na­sjo­na­le mu­se­er, gal­le­ri­er og kunst­mes­ser, og er blitt tatt opp i sto­re kunst­sam­lin­ger som The Mu­se­um of Fi­ne Arts i Hous­ton, The Port­land Art Mu­se­um, Fo­to­mu­se­um Win­tert­hur, Kunst­hal­le Em­den, Mu­se­um of Con­tem­po­ra­ry Art Ki­as­ma og Amos Anderson Art Mu­se­um i Hel­sin­ki og Mu­se­um of Pho­to­grap­hy i Kø­ben­havn.

I de se­ne­re åre­ne har Eskild­sen også job­bet med re­dak­sjo­nel­le opp­drag for Ti­me Ma­gazi­ne, The New York Ti­mes Ma­gazi­ne og Ma­re.

Bo­ken «Ame­ri­can rea­lities» kom ut i 2016.

er hos sin beste­mor som ofte pas­ser ham etter at før­sko­len i regi av He­ad Start er slutt. Det er et fø­de­ralt før­skole­pro­gram for fat­ti­ge barn. Som ene­barn av skil­te for­eld­re, bor han sam­men med sin mor som mis­tet job­ben da sel­ska­pet flyt­tet, og som nå...

og hen­nes nabos sønn Mi­cah Taylor bor i et lei­lig­hets­kom­pleks hvor man­ge av inn­byg­ger­ne er ar­beids­le­di­ge og le­ver på so­sial­hjelp. Med en ar­beids­le­dig­het på 16 pro­sent i Fresno, noe som nes­ten er dob­belt så høyt som det na­sjo­na­le gjen­nom­snit­tet, er det...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.