Bo­li­via.

Aftenposten Innsikt - - SØR-AMERIKA -

Ho­ved­stad: Suc­re og La Paz. Pre­si­dent­em­be­tet og par­la­men­tet lig­ger i La Paz, mens høy­este­rett lig­ger i Suc­re.

10,5 mil­lio­ner inn­byg­ge­re. Rundt 50 pro­sent av be­folk­nin­gen er un­der 20 år. Ma­jo­ri­te­ten er ur­be­folk­ning: quechua (30 pro­sent) og ay­ma­ra (25 pro­sent).

Bo­li­via er det fat­tigs­te lan­det i Sør-ame­ri­ka til tross for rike na­tur­res­sur­ser.

Rundt 1450 ble da­gens Bo­li­via en del av in­ka­ri­ket, og ble så ko­lo­ni­sert av Spa­nia fra 1535. Bo­li­via ble i 1825 det sis­te lan­det i Sør-ame­ri­ka som fikk sin selv­sten­dig­het.

Fra 1825 til 1980-tal­let har Bo­li­via hatt 188 stats­kupp. Lan­det har tapt alle kri­ger det har va­ert in­volvert i, og mis­tet over halv­par­ten av sitt ter­ri­to­ri­um, blant an­net mis­tet lan­det sin kyst­lin­je mot Stille­ha­vet til Chi­le i 1884.

Et de­mo­kra­tisk sty­re ble opp­ret­tet i 1982, men lan­det har sto­re pro­ble­mer med ut­bredt fat­tig­dom, so­si­al uro og nar­ko­tika­pro­duk­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.