Pre­si­dent Evo Mora­les.

Aftenposten Innsikt - - SØR-AMERIKA -

Den tid­li­ge­re bon­den og fag­for­enings­le­de­ren vant pre­si­dent­val­get i 2005 med 54 pro­sent av stem­me­ne, og han er gjen­valgt med over­vel­den­de fler­tall i 2009 og 2014, og sit­ter der­med ved mak­ten til 2020.

Mora­les er ay­ma­rain­dia­ner og den førs­te pre­si­den­ten i Sør-ame­ri­ka fra ur­be­folk­nin­gen.

Fra 1998 har han va­ert le­der for det po­li­tis­ke par­ti­et Movi­mi­en­to al Socia­lis­mo (MAS), og han er også le­der for lan­dets coca­le­ro­be­ve­gel­se, en venstre­ori­en­tert sam­men­slut­ning av bøn­der som dyr­ker koka­bla­der.

Pre­si­dent Sán­chez de Lo­za­da flyk­tet fra lan­det i 2003 etter å ha pri­va­ti­sert na­sjo­nens ei­en­dom­mer mot be­stik­kel­ser fra in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­per, noe som nes­ten drev lan­det til ruin. Før han flyk­tet, ra­net han og fle­re and­re mi­nist­re na­sjo­nal­ban­ken.

1. mai 2006 na­sjo­na­li­ser­te Bo­li­via sine olje- og gass­felt, ikke ved eks­pro­prie­ring, men ved å på­leg­ge de uten­lands­ke sel­ska­pe­ne kon­trak­ter med høy­ere be­skat­ning.

Mora­les har inn­ført am­bi­siø­se re­for­mer for å mo­der­ni­se­re lan­det, blant an­net jord­re­for­mer, ut­dan­nings­re­for­mer og sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. I 2009 ble det inn­ført ny grunn­lov i Bo­li­via.

Mora­les’ mot­stan­de­re er blant an­net bekymret for at han tar for lett på kam­pen mot ko­kai­n­eks­por­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.