5. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1888 ble Bert­ha Benz den førs­te som gjen­nom­før­te en lang­dis­tanse­tur i en auto­mo­bil. Hun had­de ikke sagt ifra til ekte­man­nen, in­ge­ni­ø­ren Karl Frie­drich.

Mo­ti­vet bak tjuv­lå­net var at Bert­ha øns­ket å be­vi­se for hele ver­den at auto­mo­bi­len var et prak­tisk fun­ge­ren­de trans­port­mid­del med frem­ti­den foran seg. Den noe mer tvi­len­de Karl Frie­de­rich had­de va­ert dår­lig på å dri­ve PR for opp­fin­nel­sen sin.

Bert­ha tok der­for med seg pa­rets to søn­ner og la ut fra Mann­heim for å kjø­re til sin mor i Pforz­heim – en strek­ning på 106 kilo­me­ter. Tu­ren var ut­ford­ren­de. Hun måt­te blant an­net fin­ne apo­tek langs vei­en som før­te ben­sin­ty­pen ligro­in. Egne ben­sin­sta­sjo­ner ek­sis­ter­te jo ikke ennå. Dess­uten måt­te fle­re me­ka­nis­ke pro­ble­mer lø­ses un­der­veis. Men om kvel­den nåd­de hun frem til Pforz­heim, og send­te et for­kla­ren­de te­le­gram til ekte­man­nen. Noen da­ger se­ne­re la hun ut på re­tu­ren.

I 2008 ble den førs­te ut­ga­ven av bil­lø­pet «Bert­ha Benz Me­mo­ri­al Route» ar­ran­gert. Det er 194 kilo­me­ter langt, og for­be­holdt an­tik­ke bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.