2. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1817 be­søk­te Frank­ri­kes kon­ge Lud­vig 18. proto­ty­pen på berg-og-dal-bane.

De rus­sis­ke sol­da­te­ne som had­de ok­ku­pert Pa­ris etter sla­get ved Wa­ter­loo i 1815, had­de den på­føl­gen­de vin­te­ren in­tro­du­sert fransk­men­ne­ne for aking med sle­de.

Det­te sat­te bankie­ren og en­tre­pre­nø­ren Ni­co­las Be­au­jon på ide­en om å lage en kuns­tig «ake­bak­ke», som folk kun­ne opp­le­ve som­mers­tid. Der­med fikk han an­lagt noen «Pro­me­na­des Aé­rien­nes» («Luf­ti­ge vand­rin­ger») i for­nøy­el­ses­par­ken Parc Be­au­jon, som åp­net i juli 1817. «Vand­rin­ge­ne» ble fore­tatt i vog­ner som var kob­let fast på et spor, og fer­den star­tet fra top­pen av et høyt tårn.

Vi vet ikke om kong Lud­vig fak­tisk prøv­de den­ne berg-og-dal­ba­nen, men at på­fun­net var en suk­sess, er tem­me­lig sik­kert. Be­au­jons ny­skap­ning fikk nem­lig in­tet mind­re enn syv kon­kur­ren­ter på kort tid – bare i Pa­ris.

In­spi­ra­sjons­kil­den ble ikke glemt. Berg-og-dal-bane kal­les fort­satt «mon­tag­nes rus­ses» («rus­sis­ke fjell») i Frank­ri­ke. Og det sam­me er til­fel­let på spansk og ita­li­ensk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.