3. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1778 ble opera­hu­set Tea­tro alla Sca­la – el­ler bare La Sca­la – i Mi­la­no inn­viet. Åp­nings­fore­stil­lin­gen var An­to­nio Sa­lie­ris «L'euro­pa ri­con­osci­uta».

Ope­ra­en ble an­lagt som en er­stat­ning for Tea­tro Re­gio Du­ca­le, som brant ned un­der en kar­ne­vals­gal­la i fe­bru­ar 1776. 90 vel­stå­en­de mi­lane­se­re hen­vend­te seg da til erke­her­tug Fer­di­nand Karl av Øs­ter­rike-este med bønn om hjelp til å få byg­get en ny ope­ra. På den­ne ti­den var her­tug­døm­met Mi­la­no på øster­riks­ke hen­der.

Pro­sjek­tet kom raskt i gang. Ope­ra­en ble an­lagt på tom­ten til en ned­lagt kir­ke, San­ta Ma­ria alla Sca­la, og ar­vet der­med nav­net. Bygge­kost­na­de­ne ble dek­ket ved å for­hånds­sel­ge pri­va­te lo­sjer i ope­ra­en. Erke­her­tu­gens mor, kei­ser­in­ne Ma­ria Te­re­sia, ble det nye opera­hu­sets høye be­skyt­ter.

La Sca­la, med opp­rin­ne­lig 3000 se­ter, ble et av ver­dens le­den­de opera­hus, og har hu­set pre­miè­rer på styk­ker av blant and­re Ros­sini, Bel­li­ni, Do­nizet­ti, Ver­di og Puc­ci­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.