21. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1831 star­tet et slave­opp­rør le­det av Nat Tur­ner i Sout­hamp­ton Coun­ty i Vir­gi­nia.

Tur­ner had­de i en år­rek­ke vir­ket som pre­di­kant blant sla­ve­ne. I 1828 men­te han å ha mot­tatt en åpen­ba­ring, hvor sla­ve­ne tok her­re­nes plass. In­spi­rert av den­ne vi­sjo­nen be­gyn­te han å plan­leg­ge et opp­rør.

Det ble iverk­satt 21. au­gust 1831, da Tur­ner og syv and­re myr­det ei­e­ren sin, J. Tr­avis, og fa­mi­li­en hans. Der­et­ter fort­sat­te de med å fri­gjø­re and­re sla­ver i naer­he­ten, inn­til opp­rø­ret tal­te 70 mann.

Rundt 60 hvi­te ble drept i lø­pet av de to da­ge­ne opp­rø­ret var­te, mens 100–200 svar­te mis­tet li­vet da den hvi­te mi­lit­sen slo det ned. Yt­ter­li­ge­re 57 ble hen­ret­tet i etter­kant

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.