20. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1968 in­va­der­te fire War­szawa­pakt-land Tsjek­ko­slo­va­kia.

Bak­grun­nen var «Pra­ha-vår­en», re­form- og li­be­ra­li­se­rings­pro­ses­sen som had­de blitt satt i gang av Tsjek­ko­slo­va­kias nye le­der, Alex­an­der Dubˇcek. Han had­de kom­met til mak­ten i ja­nu­ar sam­me år, og tok raskt fatt på en re­form­pro­sess som ble be­skre­vet som «so­sia­lis­me med et men­nes­ke­lig an­sikt». Dubˇcek inn­før­te so­gar tryk­ke- og tale­fri­het, og plan­la en grad­vis inn­fø­ring av mar­keds­so­sia­lis­me.

Sov­jet­unio­nen fryk­tet at Tsjek­ko­slo­va­kia var på vei ut av War­szawa­pak­ten, og lot seg ikke be­ro­li­ge av for­sik­rin­ger om at så ikke var til­fel­let. 20. au­gust in­va­der­te og ok­ku­per­te rus­ser­ne og de­res pols­ke, un­gars­ke og bul­gars­ke al­li­er­te Tsjek­ko­slo­va­kiaˇ. Dubcek og and­re le­den­de po­li­ti­ke­re ble ført til Mosk­va som fan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.