Eng­lands øye.

In­gen har de­fi­nert og in­spi­rert bri­tisk fo­to­gra­fi mer enn To­ny Ray-jo­nes (1941–1972). Eng­lands fi­nes­te do­ku­men­tar­fo­to­graf fikk et alt­for kort liv og døde bare 31 år gam­mel.

Aftenposten Innsikt - - KUL­TUR&TREN­DER - DAN PET­TER NE­EGAARD

Do­ku­men­ta­rist. Hol­royd Ant­ho­ny Ray­jo­nes ble født i So­merset i 1941. Fa­ren var ma­ler og gra­fi­ker, moren var fy­sio­te­ra­peut. Han had­de valgt sin fars fot­spor, og stu­der­te gra­fisk de­sign ved Lon­don School of Prin­ting da han tid­lig på 1960-tal­let fikk et sti­pend for vi­dere­ut­dan­ning ved Ya­le Uni­ver­sity of Art i USA. Dør­åp­ne­ren var en port­fo­lio med fo­to­gra­fi­er han had­de tatt ut av vin­du­et fra en dro­sje un­der en tur i Nord-afri­ka. Opp­hol­det i USA for­ed­let To­ny Ray-jo­nes' åpen­ba­re ta­lent som fo­to­graf, men det var på hjemme­bane han gikk inn i his­to­ri­en som en av de mest bane­bry­ten­de og inn­fly­tel­ses­rike bri­tis­ke do­ku­men­ta­ris­te­ne.

Som en ast­ro­naut. I USA stu­der­te han un­der ek­sil­rus­se­ren og fo­to­gra­fen Alek­sej Brod­o­vitsj, som for­ak­tet «det gam­le» og var opp­tatt av sta­dig for­ny­el­se. Brod­o­vitsj opp­ford­ret ele­ve­ne sine til å møte den fo­to­gra­fis­ke frem­ti­den med sam­me li­den­skap og mot som ast­ro­nau­ten Ju­rij Ga­ga­rin had­de da han stup­te ut i det ukjente. Man­tra­et var kort og greit: «Over­rask meg!»

Da To­ny Ray-jo­nes re­tur­ner­te til Eng­land i 1965, tok han tak i bri­te­nes mang­len­de in­ter­es­se for ikke-kom­mer­si­elt fo­to­gra­fi. Og han var ikke skygge­redd el­ler frem­med for å gå i fel­ten for egne vi­sjo­ner og me­nin­ger.

Han pre­sen­ter­te seg selv for re­dak­tø­ren av det en­gels­ke Crea­ti­ve Ca­me­ra Ma­gazi­ne med or­de­ne «Ma­ga­si­net ditt er dritt!». Selv­sik­ker­he­ten var urok­ke­lig, og ut­drag fra no­tat­bo­ken hans for­tel­ler his­to­ri­en om en fo­to­graf som var klar over hva han let­te etter før han tryk­ket på ut­lø­se­ren.

Han over­lot lite til til­fel­dig­he­te­ne, og han verd­sat­te kon­tak­ten med men­nes­ke­ne og mil­jø­ene han skul­le do­ku­men­te­re: «Snakk med folk», «Hold på sam­ta­len og te­ma­et», «Va­er tål­mo­dig», «Va­ri­er kom­po­si­sjo­ner og vink­ler», «Gå na­er­me», «Ikke ta for man­ge bil­der», «Ikke gjør noe halv­veis» og «Ta ikke kje­de­li­ge bil­der!».

So­sial­an­tro­po­log med ka­me­ra. To­ny Ray-jo­nes ble på man­ge må­ter en so­sial­an­tro­po­log med ka­me­ra og skrå­sik­kert blikk for si­tua­sjo­ner og de­tal­jer. Han tok tak i det bri­tis­ke so­sia­le land­ska­pet på fle­re ni­vå­er, og pek­te seg sa­er­lig ut den bri­tis­ke sør­kys­ten med det en­gels­ke folke­dy­pet i fe­rie­mo­dus i sine små pit­to­res­ke bade­byer, samt «Den en­gels­ke se­son­gen» – et knip­pe bri­tis­ke so­sia­le og sports­li­ge ar­ran­ge­men­ter som fin­ner sted hver vår og som­mer, som Chelsea Flow­er Show, Ep­som Der­by el­ler Glyn­der­bour­ne Ope­ra Fes­ti­val. Selv om­tal­te han ar­bei­det sitt slik: «Må­let mitt er å for­mid­le noe av den en­gels­ke sje­len og men­ta­li­te­ten, de­res va­ner og livs­stil, samt iro­ni­en i hva de hol­der på med. Det­te vil jeg fin­ne i tra­di­sjo­ne­ne og mil­jø­ene de­res. For meg er den en­gels­ke 'livs­sti­len' vel­dig spe­si­ell, og jeg øns­ker å re­gist­re­re den fra mitt stå­sted før den blir alt­for ame­ri­kansk og for­svin­ner ...».

To­ny Ray-jo­nes' fo­to­gra­fis­ke kar­riè­re var­te ikke mer enn drøyt ti år. Han ble ald­ri an­er­kjent av sam­ti­den, men har hatt en enorm inn­fly­tel­se på bri­tisk fo­to­gra­fi fra sin død og frem til i dag.

Kjen­te fo­to­gra­fer som Mar­tin Parr og Chris Ste­ele-per­kins fra det pre­sti­sje­fyl­te by­rå­et Mag­num er blant man­ge som ser To­ny Ray-jo­nes som sin sto­re in­spi­ra­sjon. To­ny Ray-jo­nes gjor­de selv to for­søk på å bli en del av Mag­num.

Hvor­for han ikke slapp inn i stal­len, er frem­de­les et mys­te­ri­um.

«For meg er den en­gels­ke 'livs­sti­len' vel­dig spe­si­ell, og jeg øns­ker å re­gist­re­re den fra mitt stå­sted før den blir alt­for ame­ri­kansk og for­svin­ner.» Fo­to­graf To­ny Ray-jo­nes

La­te da­ger i den en­gels­ke bade­byen Bourne­mouth i Dor­set i 1969.

Fe­rie­stem­ning på stran­den ved Broadstairs i Kent i 1967.

Alle foto: TO­NY RAY-JO­NES, SSPL/GETTY IMAGES

Folk ny­ter en fri­dag i Rams­gate i Kent i 1968. Fo­to­graf To­ny Ray-jo­nes (1941–1972) tok de fles­te av bil­de­ne sine fra bri­tisk ar­beids­liv og fri­tid mel­lom 1966 og 1969. Han reis­te rundt i Stor­bri­tan­nia og fan­get opp øye­blikk fra men­nes­ker i alle sjikt av det bri­tis­ke sam­fun­net. Han had­de en ka­rak­te­ris­tisk og in­di­vi­du­ell stil, og kom­bi­ner­te ofte tris­tes­se og hu­mor.

En eld­re mann sjek­ker bade­tem­pe­ra­tu­ren ved Palace Pier i Brighton i West Sus­sex i 1967.

Alle foto: TO­NY RAY-JO­NES, SSPL/GETTY IMAGES

En grup­pe eld­re men­nes­ker slap­per av i flukt­sto­ler på stran­den Brighton Beach i West Sus­sex i 1966.

To da­mer fris­ker opp le­be­stif­ten i en pau­se un­der Chelsea Flow­er Show i Lon­don i 1967.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.