1.–7. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Ver­dens amme­uke.

Ver­dens amme­uke ble mar­kert for førs­te gang i 1992, og er et fel­les­pro­sjekt mel­lom World Al­li­an­ce for Breast­fee­ding Ac­tion, Unicef og Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon. Opp­ford­rin­gen er å full­am­me fra bar­net er ny­født til det er seks må­ne­der gam­melt. Men mød­re­ne må gjer­ne fort­set­te å amme til bar­net er to år gam­melt. Det­te er spe­si­elt vik­tig i fat­ti­ge land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.