13.–18. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Aren­dal­s­uka.

«Nor­ges størs­te po­li­tis­ke møte­plass» be­står av fle­re hund­re ar­ran­ge­men­ter. Må­let er å løf­te opp de vik­tigs­te og mest ak­tu­el­le te­ma­ene i vårt po­li­tis­ke sam­funn, gjen­nom de­bat­ter, ord­skif­te og sam­ta­ler. Noen av punk­te­ne i årets pro­gram er: Glo­bal Out­look 2018: Em­bed­ding Sustai­na­bi­li­ty in Bu­si­ness. Men­neske­ret­tig­he­te­ne – en de­mo­kra­tisk for­ut­set­ning og ut­ford­ring. Is Nor­way re­spon­ding well to the rise of In­dia? Den di­gi­ta­le kom­mu­ne – best for deg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.