Enor­me tap og øde­leg­gel­ser.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

På det­te over­sikts­bil­det ser man en ut­brent del av byen Pa­ra­di­se nord i Ca­li­for­nia 15. no­vem­ber. Byen hu­set rundt 27 000 inn­byg­ge­re, men flam­me­ne har na­er­mest jev­net den med jor­den. Taps­tal­le­ne i den dø­de­ligs­te skog­bran­nen i Ca­li­for­nias his­to­rie har fort­satt å sti­ge. 20. no­vem­ber var 82 per­soner be­kref­tet om­kom­met, og na­er 700 men­nes­ker var frem­de­les sav­net. Uvan­lig tør­ke og eks­trem brann­fare i kom­bi­na­sjon med sterk vind før­te skog­bran­nen full­sten­dig ut av kon­troll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.