Vinn-vinn med ny tek­no­lo­gi.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En båt med ki­ne­sis­ke fiske­re skim­tes ved et stort sol­kraft­verk i Yangzhou i Jiang­supro­vin­sen øst i Ki­na, 14. no­vem­ber. Sol­celle­pa­ne­ler er plas­sert på på­ler over dam­mer med opp­dretts­fisk. Hy­brid­pro­sjek­ter som det­te blir sta­dig van­li­ge­re i Ki­na. De spa­rer land­om­rå­der, ska­per ren ener­gi og opp­dret­ter fisk på en gang. Sol­celle­an­leg­ge­ne gir nød­ven­dig skyg­ge for fis­ken un­der an­leg­get. Og tem­pe­ra­tu­ren i van­net er lavere enn på land, noe som gjør at sol­celle­an­leg­ge­ne fun­ge­rer bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.