Ut­mat­tet av po­la­ri­se­ring.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En ny stu­die ba­sert på svar fra 8000 re­spon­den­ter, «Hid­den Tri­bes: A St­udy of Ame­rica’s Po­la­rized Lands­cape», vi­ser at ma­jo­ri­te­ten av ame­ri­ka­ner­ne ikke til­hø­rer de to po­la­ri­ser­te fløy­ene som do­mi­ne­rer medie­dek­nin­gen av lan­dets po­li­tikk.

De «de­di­ker­te kon­ser­va­ti­ve» ut­gjør 25 pro­sent av be­folk­nin­gen, mens «pro­gres­si­ve ak­ti­vis­ter» tel­ler 8 pro­sent. Syns­punk­te­ne til beg­ge dis­se grup­pe­ne lig­ger langt uten­for ho­ved­strøm­nin­gen.

Hele to tredje­de­ler av ame­ri­ka­ner­ne hø­rer hjem­me i «den ut­mat­te­de ma­jo­ri­te­ten», skri­ver Har­vard-fors­ke­ren Ya­scha Mounk i The At­lan­tic Monthly.

Et enda stør­re fler­tall av ame­ri­ka­ne­re, 80 pro­sent, mis­li­ker po­li­tisk kor­rekt­het. Litt uven­tet gjel­der det­te for samt­li­ge demo­gra­fis­ke grup­per. Blant de unge un­der 24 år er tal­let 79 pro­sent, og når sva­re­ne sor­te­res etter et­nisk grup­pe, vi­ser det seg at an­de­len Pk-skep­ti­ke­re er høy­ere blant asia­ter (82 pro­sent), hispa­nics (87 pro­sent) og in­dia­ne­re (88 pro­sent) enn blant hvi­te (79 pro­sent).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.