Tre­plan­ting kart­lagt.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Hvor i ver­den sat­ses det mest på ny­plan­ting av tra­er?

Nett­si­den Car­bon Brief har sum­mert opp uli­ke lands in­ves­te­rin­ger i tre­plan­ting i tids­rom­met 1990–2015, ba­sert på tall fra Glo­bal Forests As­sess­ment fra Fn­or­ga­net FAO.

Ki­na top­per lis­ten, med 100 mil­li­ar­der dol­lar og ny­plan­ting på et are­al som til­sva­rer tre gan­ger Stor­bri­tan­nias ter­ri­to­ri­um (nes­ten 79 000 000 hek­tar). Men alt har jo en tendens til å bli di­gert i Ki­na.

Hvis vi i ste­det ser på ny­plan­tings­area­let som an­del av lan­dets to­tal­are­al, er det Tsjek­kia som top­per ran­ge­rin­gen, med 33,5 pro­sent. Der­et­ter føl­ger Sve­ri­ge (30,5 pro­sent) og Po­len (28,6 pro­sent).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.