Fer­ten av na­vi­ga­sjon.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Folk som har en godt ut­vik­let lukte­sans, er også dyk­ti­ge på å na­vi­ge­re. De to fer­dig­he­te­ne de­ler nem­lig lo­ka­li­se­ring i hjernen.

Det­te er den litt tab­lo­i­de opp­sum­me­rin­gen av en stu­die pub­li­sert i Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions, som do­ku­men­te­rer re­sul­ta­tet av et eks­pe­ri­ment med 57 del­ta­ge­re.

De måt­te først fin­ne vei­en gjen­nom en vir­tu­ell by, før de fikk målt ev­nen til å gjen­kjen­ne uli­ke ob­jek­ter på luk­ten. De som gjor­de det skar­pest i den førs­te opp­ga­ven, var de sam­me som sco­ret høy­est i den and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.