Nytt liv for øst­blokk­bygg.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

I kom­mu­nist­ti­den ble det byg­get 1,9 mil­lio­ner lei­lig­he­ter i så­kal­te «plat­ten­bau» i Øst-tysk­land. Det drei­de seg om del­vis pre­fab­rik­ker­te be­tong­bygg la­get etter en mo­der­nis­tisk in­spi­rert mal.

Etter Ber­lin­mu­rens fall og gjen­for­enin­gen av Tysk­land fikk dis­se byg­ge­ne et dår­lig ryk­te, men nå le­ser vi i City­lab at en slags re­nes­san­se kan va­ere på gang.

Sa­ken er nem­lig at Ber­lin tren­ger fle­re bo­li­ger, og én for­holds­vis en­kel måte å byg­ge ut på, er å leg­ge til nye eta­sjer på de ro­bus­te «plat­ten­bau»-blok­ke­ne. Byg­ge­ne har van­lig­vis flatt tak, og er bre­de­re enn de er høye. Det­te let­ter opp­ga­ven når eks­tra eta­sjer skal rea­li­se­res.

Opp imot 50 000 nye hjem kan ska­pes med den­ne me­to­den, hå­per Ber­lins po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.