Pa­si­ent­tu­ris­ter fra Ki­na drop­per USA.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Stan­dar­den og til­bu­det på be­hand­lin­gen ved ki­ne­sis­ke syke­hus er sva­ert va­rie­ren­de.

En stu­die i The Lan­cet har blant an­net fast­slått at rundt halv­par­ten av Ki­nas le­ger ikke en­gang har bachel­or­grad, og kor­rup­sjon er ut­bredt. I til­legg er ka­pa­si­te­ten på lan­dets helse­ve­sen sprengt.

Pa­si­en­ter som har råd, vel­ger der­for å dra uten­lands for å få be­hand­lin­gen de tren­ger. Men de vel­ger bort USA, mel­der For­eign Po­li­cy. År­sa­ken er pris­ni­vå­et.

I ste­det drar ki­ne­sis­ke pa­si­ent­tu­ris­ter til Ja­pan og Euro­pa. Tra­fik­ken for­ven­tes å øke i åre­ne som kom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.