Tu­sen­års­eks­po­ne­ring.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

«Den eks­pe­ri­men­tel­le fi­lo­so­fen» og kon­sept­kunst­ne­ren Jo­nat­hon Keats, som tid­li­ge­re har fått opp­merk­som­het blant an­net for et pro­sjekt med en «tanke­styrt fab­rikk», skal nå rea­li­se­re et sa­er­de­les lang­sik­tig foto­pro­sjekt.

Han har fått kon­stru­ert fire spe­sial­ka­me­ra­er som skal do­ku­men­te­re klima­end­rin­ge­ne rundt La­ke Ta­hoe frem til år 3018 – alt­så de nes­te tu­sen åre­ne.

Ka­me­ra­ene er la­get av kob­ber, mens selve eks­po­ne­rin­gen skjer på et ark av 24 ka­rat gull, skri­ver Mot­her­board. Prin­sip­pet byg­ger på så­kalt pin­hole-tek­nikk, og kre­ver in­gen eks­tern lin­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.