Can­na­bis-cola?

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Fu­tu­rism.

Den ki­ne­sis­ke stor­byen Cheng­du går med vid­løf­ti­ge pla­ner om å skaf­fe seg en egen, kuns­tig måne – i form av en sa­tel­litt ut­styrt med re­flek­to­rer som fan­ger inn og vi­dere­sen­der sol­ly­set.Det­te «måne­ly­set» vil bli åtte gan­ger kraf­ti­ge­re enn nor­malt måne­skinn, og ide­en er at det skal er­stat­te by­ens gate­lys, mel­der Iføl­ge ki­ne­sis­ke medi­er skal sa­tel­lit­ten sky­tes opp i 2020. Årets som­mer var uvan­lig varm og tørr. Det har ram­met tysk øko­no­mi på fle­re uli­ke må­ter, rap­por­te­rer As­socia­ted Press. Van­ni­vå­ene i inn­sjø­er og el­ver sank så mye at det har gått ut over den in­nen­lands­ke ship­ping­tra­fik­ken. Det har for ek­sem­pel va­ert umu­lig å trans­por­te­re gods på El­ben ned til Leip­zig og vi­de­re inn i Tsjek­kia.En im­pro­vi­sert «løs­ning» på pro­ble­met – å las­te bå­te­ne langt un­der maks­vo­lum, slik at de blir let­te­re – har også skapt pro­ble­mer: Økt trafikk og kø­dan­nel­ser.Trans­port­pro­ble­me­ne har igjen ført til økte kost­na­der og gjort pri­sen på blant an­net ben­sin og fy­rings­olje dy­re­re. Kjemi­fab­ri­kan­ten BASF er blitt tvun­get til pro­duk­sjons­kutt, og det er blitt re­gist­rert knapp­het på dyre­fôr i land­bru­ket. The Guar­di­an skri­ver at brus­gi­gan­ten Co­ca-cola vur­de­rer å ut­vik­le en ny pro­dukt­por­te­føl­je – av can­na­bis­ba­ser­te drik­ker myn­tet på for­bru­ke­re som sli­ter med helse­pla­ger som be­ten­nel­ser og kram­per.Det blir un­der­stre­ket at pro­duk­te­ne skal dem­pe smer­ter, men ikke gjø­re kon­su­men­te­ne ru­set. Co­ca-cola skal al­le­re­de ha va­ert i kon­takt med ca­na­dis­ke mari­hua­na­dyr­ke­re, men er ikke helt ale­ne om å sat­se på can­na­bis­drik­ker.Det ca­na­dis­ke bryg­ge­ri­et Mol­son Coors, Heine­ken og Diageo (pro­du­sen­ten av Guin­ness) har også meldt seg på i ra­cet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.