2. mars

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

For­søk­te å ver­ve barn i London til jihad.

En Is-sym­pa­ti­sør ble dømt for å ha for­søkt å ra­di­ka­li­se­re minst 110 barn i al­de­ren 11–14 år og ver­ve dem som jiha­dist­sol­da­ter ved en mos­ké i Bar­king øst i London.

Or­bán skjer­pet po­pu­lis­tisk re­to­rikk.I en tale til na­sjo­nen før val­get i april hev­det Un­garns stats­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán at lan­det er sis­te bas­tion i kam­pen mot «isla­mi­se­rin­gen» av Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.