6. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Bra­sil steng­te gren­sen til Ve­ne­zu­e­la mid­ler­ti­dig etter et kraf­tig oppsving i an­tall ve­ne­zu­e­la­ne­re som flyk­ter fra hjem­lan­det. Ecua­dor, Peru, Co­lom­bia og Chi­le iverk­sat­te også til­tak for å stan­se mi­grant­strøm­men. 5. sep­tem­ber var de fem lan­de­ne li­ke­vel blant 11 la­tin­ame­ri­kans­ke land som ved­tok å slip­pe inn flykt­nin­ger fra Ve­ne­zu­e­la. Over 7 pro­sent av Ve­ne­zu­e­las be­folk­ning, 2,3 mil­lio­ner, har flyk­tet fra lan­det si­den 2015, blant an­net på grunn av hy­per­in­fla­sjon og al­vor­lig man­gel på mat, medi­si­ner og vik­ti­ge ba­sis­va­rer. 500 000 har krys­set gren­sen til Ecua­dor førs­te halv­år av 2018. Ve­ne­zu­e­las myn­dig­he­ter av­vi­ser at lan­det står over­for en mi­gra­sjons­kri­se, og pre­si­dent Ni­colás Ma­duro hev­der «fiendt­li­ge land» over­dri­ver for å le­gi­ti­me­re en in­va­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.