6. sep­tem­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En en­stem­mig høy­este­rett ved­tok å av­kri­mi­na­li­se­re ho­mo­fi­li i In­dia. Dom­mer­ne men­te den 160 år gam­le lo­ven bi­dro til dis­kri­mi­ne­ring på bak­grunn av sek­su­ell leg­ning og der­med var i strid med grunn­lo­ven.

Bob Wood­ward do­ku­men­te­rer i bo­ken «Fe­ar» hvor­dan kaos og pa­ra­noia pre­ger Det hvi­te hus. Han be­skri­ver hvor­dan sen­tra­le per­soner i Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen ikke re­spek­te­rer pre­si­den­ten og mot­ar­bei­der hans øns­ker. Fra 30. juni 2017 til 30. juni 2018 var det 141 an­sat­te i ad­mi­ni­stra­sjo­nen som had­de slut­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.