8. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

FNS klima­pa­nel lan­ser­te en rap­port hvor de på­pe­ker at vi ikke vil kla­re å be­gren­se den glo­ba­le opp­var­min­gen til un­der 2 gra­der. Uten en kraf­tig skjer­ping av om­stil­lings­has­tig­he­ten sty­rer vi mot 3–4 gra­der. En øk­ning på mer enn 1,5 gra­der vil tro­lig få ka­ta­stro­fa­le føl­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.