9. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En anke­dom­stol i Haag opp­rett­holdt en dom som sier at Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nen for­plik­ter Ne­der­land til å kut­te Co2-ut­slip­pe­ne med 25 pro­sent in­nen 2021. Klimaak­ti­vis­ter hå­per dom­men vil set­te pre­se­dens for lig­nen­de klima­søks­mål i and­re land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.