24. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

15 pak­ker som inne­holdt rør­bom­ber ble av­dek­ket. De var sendt til kjen­te per­soner i USA som har til­knyt­ning til Det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et og som har ut­talt seg kri­tisk om pre­si­dent Do­nald Trump, der­iblant Ba­rack Oba­ma og Bill og Hil­la­ry Clin­ton.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.