Som­mer­tid.

Aftenposten Innsikt - - VERDEN -

//

En for­skyv­ning av klokke­ti­den fra nor­mal­ti­den, for bed­re ar­beids­mes­sig og helse­mes­sig ut­nyt­tel­se av døg­nets ly­se ti­mer. // Gjen­nom di­rek­tiv er alle EUS med­lem­mer i dag plik­ti­ge til å stil­le klok­ken til som­mer­tid sis­te søn­dag i mars og til­ba­ke til nor­mal­tid sis­te søn­dag i ok­to­ber. // Pr. dags dato bru­ker over 60 land som­mer­tid (se kart over), in­ter­na­sjo­nalt kalt (DST). Noen land har ald­ri hatt som­mer­tid, and­re har det de­ler av året. Land na­er ekva­tor bru­ker sjel­den som­mer­tid for­di va­ria­sjo­nen i da­gens leng­de er li­ten. // UTC er ko­or­di­nert uni­ver­sal­tid, og ver­dens of­fi­si­el­le tids­stan­dard. Tok over etter GMTi 1972. GMT ek­sis­te­rer fort­satt, men kun som tids­sone (i Stor­bri­tan­nia og en­kel­te land i Euro­pa og Afri­ka). // Lo­kal­tid i for­skjel­li­ge land de­fi­ne­res ut fra av­vik fra UTC, alt­så +/-. Utc-tid øker med en time for hver 15. lengde­grad som lig­ger øst for null­me­ri­dia­nen. Til­sva­ren­de min­ker den for hver 15. lengde­grad vest­over.// I Nor­ge re­gist­re­res UTC med atom­ur i Jus­ter­ve­se­nets måle­tek­nis­ke la­bo­ra­to­ri­um.// Nor­ge har nor­mal­tids­so­nen CETog om som­mer­en tids­so­nen CESTCET er UTC+1 og CEST UTC+2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.