Ma­rin støy.

Aftenposten Innsikt - - KLIMA & MILJØ - IZABELLA ROSENGREN

Lyd­for­urens­ning. Olje­ut­slipp, over­fis­ke og plast­for­urens­ning – trus­le­ne mot ver­dens­ha­ve­ne er man­ge. De sis­te åre­ne har fors­ker­ne opp­da­get yt­ter­li­ge­re en trus­sel mot ha­vets dyr, nem­lig støy fra mo­to­rer, ekko­lodd og trykk­bøl­ger fra luft­ka­no­ner i for­bin­del­se med un­der­sjø­is­ke seis­mis­ke un­der­sø­kel­ser. Si­den hav­støy­en lig­ger på sam­me fre­kven­ser som noen sjø­patte­dyr bru­ker, har det­te gitt opp­hav til kom­mu­ni­ka­sjons­pro­ble­mer bå­de dyr imel­lom og mel­lom dyr og far­tøy­er.

– Et høyt sus av lyd i ha­vet gjør at dyr som er av­hen­gi­ge av å lyt­te og gjø­re seg hørt, får det be­ty­de­lig vans­ke­li­ge­re. En­ten må de selv bli mer høy­lyt­te, el­ler så må de flyt­te til et stil­le­re sted om det for­styr­rer li­vet de­res for mye, sier Jose­fin Star­k­ham­mar, dok­tor i elek­trisk må­lings­tek­no­lo­gi ved Lunds uni­ver­si­tet som fors­ker på ma­rin bio­so­nar, el­ler ekko­lo­ka­li­se­ring – ori­en­te­ring gjen­nom re­flek­tert, høy­fre­kvent lyd.

Pro­ble­met er så ut­bredt at kol­li­sjo­ner mel­lom hva­ler og far­tøy­er er den van­ligs­te døds­år­sa­ken blant hva­ler.

Olje­le­ting og militaer ak­ti­vi­tet. En an­nen år­sak til hav­støy er olje­in­du­stri­ens bruk av seismikk til å un­der­sø­ke hav­bun­nen. Verk­tøy­et gir et «kart» over de geo­lo­gis­ke struk­tu­re­ne og er vel­eg­net for le­ting etter olje og gass. Me­to­den kan for­år­sa­ke en trykk­bøl­ge på 250 de­si­bel som kjen­nes på fle­re kilo­me­ters av­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.