Ord­lis­te.

Aftenposten Innsikt - - KLIMA & MILJØ -

En tek­no­lo­gi som bru­ker ly­dens for­plant­ning til å få in­for­ma­sjon om fore­komst og av­stand til ob­jek­ter i om­gi­vel­se­ne.

Bruk av lyd­im­pul­ser ret­tet fra over­fla­ten og ver­ti­kalt ned­over for å måle av­stan­den til bun­nen. Man kan også si det er bru­ken av sonar for å lo­ka­li­se­re bun­nen.

Mål for lyd­styr­ke/vo­lum. Van­lig pra­ting lig­ger på cir­ka 60 db, by­tra­fikk på 90 db, rocke­kon­sert 120 db, mens en jet­mo­tor som tar av, lig­ger på rundt 140 db på 25 me­ters av­stand. Smerte­gren­sen for men­nes­ker an­tas å lig­ge på 125 db.

Mål på hvor man­ge trykk­bøl­ger som tref­fer tromme­hin­nen i lø­pet av ett se­kund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.