4. de­sem­ber

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1958 god­kjen­te den nors­ke re­gje­rin­gen et am­mu­ni­sjons­salg til Cuba, noe som stred imot et stor­tings­ved­tak.

Bak­grun­nen var en hen­ven­del­se fra Rau­foss Am­mu­ni­sjons­fab­rik­ker, som had­de mot­tatt en be­stil­lings­fore­spør­sel fra Cuba – hvor dik­ta­to­ren Ful­gen­cio Ba­tis­ta treng­te am­mu­ni­sjon i kam­pen mot Fi­del Castros ge­ril­ja.

Stor­tin­get had­de for­budt salg av vå­pen og am­mu­ni­sjon til krig­fø­ren­de par­ter og om­rå­der med bor­ger­krig, men på re­gje­rings­kon­fe­ran­sen hvor sa­ken ble be­hand­let, var fle­re sen­tra­le re­gje­rings­med­lem­mer fra­va­eren­de. Det gjaldt blant and­re stats­mi­nis­ter Ei­nar Ger­hard­sen og uten­riks­mi­nis­ter Hal­vard Lan­ge.

Det­te med­før­te at fun­ge­ren­de stats­mi­nis­ter Tryg­ve Brat­te­li, fun­ge­ren­de uten­riks­mi­nis­ter Arne Skaug (bil­det) og de and­re vi­ka­re­ne ikke had­de fått satt seg skik­ke­lig inn i sa­ken. De valg­te å prio­ri­te­re hen­sy­net til sys­sel­set­tin­gen ved Rau­foss-fab­rik­ken, og god­kjen­te sal­get.

Av­gjø­rel­sen før­te til mis­til­lits­for­slag mot re­gje­rin­gen i mars 1959, som ble avvist med 71 mot 79 stem­mer. Un­der den seks ti­mer lan­ge de­bat­ten gjor­de Ar­bei­der­parti­re­pre­sen­tan­ten Nils Hønsvald seg be­mer­ket gjen­nom å fast­slå at op­po­si­sjo­nen ikke kun­ne reg­ne med at «noen re­pre­sen­tant for Ar­bei­der­par­ti­et stem­mer for et bor­ger­lig mis­til­lits­for­slag ret­tet mot sitt eget par­tis re­gje­ring». Det­te vak­te ster­ke re­ak­sjo­ner, og ut­tryk­ket «den Hønsvalds­ke par­la­men­ta­ris­me» opp­sto – som en be­skri­vel­se av det op­po­si­sjo­nen men­te var re­gje­rings­par­ti­ets makt­ar­ro­gan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.