20. de­sem­ber

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1987 inn­traff det ver­ste for­li­set i freds­tid, da fer­gen MV «Doña Paz» kol­li­der­te med olje­tan­ke­ren MT «Vec­tor» uten­for kys­ten av Filip­pi­ne­ne.

«Doña Paz» var på vei fra Le­yte til Ma­ni­la, og pas­sa­sjer­tal­let om bord var langt over det til­lat­te. Minst 2000 var ikke en­gang re­gist­rert i skips­ma­ni­fes­tet.

Rundt klok­ken 22.30 den­ne kvel­den kjør­te fer­gen på den fullas­te­de olje­tan­ke­ren ved Du­ma­li Point i Tab­lasstre­det. «Vec­tor», som ope­rer­te uten gyl­dig li­sens og ikke var reg­net som sjø­dyk­tig, sprang lekk og tok fyr. Bran­nen spred­te seg også til «Doña Paz» og an­ten­te pe­tro­leu­men som nå dek­ket sjø­en rundt ski­pe­ne.

Kol­li­sjo­nen og bran­nen for­år­sa­ket pa­nikk blant pas­sa­sje­re­ne. Si­tua­sjo­nen ble for­ver­ret av man­ge­len på liv­ves­ter og or­ga­ni­sert eva­ku­e­ring. «Doña Paz» sank i lø­pet av to ti­mer.

Of­fi­si­elt druk­net 1749 men­nes­ker, men uof­fi­si­el­le an­slag set­ter tal­let til 4375. Kun 24 over­lev­de for­li­set til «Doña Paz». Av de 13 om bord i «Vec­tor» ble to red­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.