325 000

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

16. de­sem­ber 1947: Retts­sa­ken mot Knut Ham­sun be­gyn­te i Grim­stad. Ham­sun vil­le ikke ha for­sva­rer, ble ikke ek­sa­mi­nert, og det ble ikke ført vit­ner. Tre da­ger se­ne­re fant ret­ten at for­fat­te­ren måt­te «an­ses for å ha va­ert med­lem» i NS, selv om med­lems­ska­pet ikke kun­ne be­vi­ses. Høy­este­rett be­hand­let en anke, opp­rett­holdt dom­men og ila Ham­sun en bot på 325 000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.