8. de­sem­ber

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1941 star­tet sla­get om Hong­kong.

Ja­pans­ke styr­ker an­grep den bri­tis­ke kron­ko­lo­ni­en mind­re enn åtte ti­mer etter an­gre­pet mot Pe­arl Har­bor på Ha­waii. Hel­ler ikke i det­te til­fel­let fore­lå det noen ja­pansk krigs­er­k­la­e­ring.

De ja­pans­ke styr­ke­ne tal­te nes­ten 30 000, mens for­sva­rer­ne var litt un­der 15 000. In­va­sjo­nen ble imid­ler­tid møtt med sterk mot­stand, og først 25. de­sem­ber over­ga de bri­tis­ke styr­ke­ne seg.

Minst 1895 ja­pa­ne­re ble drept i kam­pe­ne, mens 1111 bri­tis­ke, ka­na­dis­ke og in­dis­ke sol­da­ter falt. I til­legg ble 1167 al­li­er­te sol­da­ter meldt sav­net. Nes­ten 11 000 ble satt i ja­pansk fan­gen­skap. Rundt 4000 si­vi­le mis­tet li­vet i lø­pet av sla­get.

Ja­pan be­holdt kon­trol­len over Hong­kong helt frem til lan­det ka­pi­tu­ler­te i au­gust 1945.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.