Iso­top­tes­ting.

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

// I ar­keo­lo­gi bru­kes iso­to­per til da­te­ring av funn, kjent som C14-da­te­ring. Iso­to­per kan også bru­kes til å be­stem­me hvor en rå­vare kom­mer fra. Det for­ut­set­ter at det på for­hånd fin­nes et kart over iso­to­pe­ne. Økt in­ter­es­se for kla­er, mil­jø og dyre­vel­ferd bi­drar til en økt in­ter­es­se for opp­ha­vet til fer­di­ge kla­er og rå­va­rer.

// Tekstil­in­du­stri­en er glo­bal, og rå­va­rer blir kjøpt og solgt uten at opp­lys­nin­ger om de­res opp­rin­nel­se føl­ger med. Det ut­vik­les i dag merke­ord­nin­ger for å gjø­re det let­te­re for kun­der å vite hvor rå­va­rer kom­mer fra.

// Nor­ge har enda ikke en slik ord­ning, mens fle­re and­re ull­pro­du­se­ren­de land har ut­vik­let et mer­ke. Iso­top­tes­ting vil kun­ne gi en mu­lig­het til å tes­te hvor­vidt rå­va­re­ne stam­mer fra det ste­det de gir seg ut for å va­ere fra. // Det­te vil ikke bare va­ere ak­tu­elt for ull, men også for fisk og and­re na­tur­res­sur­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.