Is­len­de­re.

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

// I ut­lan­det er dis­se gen­ser­ne over­ras­ken­de nok om­talt som ‘Nor­we­gi­an swea­te­rs’. Vi for­bin­der is­len­de­re med enk­le og funk­sjo­nel­le gen­se­re som fiske­re og ar­beids­folk har brukt i ge­ne­ra­sjo­ner.

// Om dis­se opp­rin­ne­lig var hånd­strik­ket el­ler ma­skin­strik­ket vet vi ikke; men det enk­le møns­te­ret, godt eg­net til pro­duk­sjon på ma­skin, ta­ler kan­skje for at de all­tid har va­ert det? // Gen­se­ren ble sann­syn­lig­vis he­ten­de is­len­der på grunn av Is­lands­ke kom­pa­ni – et dansk-norsk han­dels­kom­pa­ni som hand­let med va­rer langs kys­ten og sam­fun­ne­ne til­knyt­tet Nord­sjø­en.

// I dag fin­ner vi va­ri­an­ter som sel­ges til tu­rist­mar­ke­det fra Nor­len­der og Rau­ma Col­lection, mens De­vold har klas­sis­ke mo­del­ler som har fulgt den­ne be­drif­ten helt si­den opp­star­ten på 1800-tal­let av en av Hans Ni­el­sen Hau­ges di­sip­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.