Nåle­bin­ding.

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

//

Nåle­bin­ding er en eld­re tek­nikk for å frem­stil­le plagg av garn. Den var kjent i Nor­ge i vi­king­ti­den. Med nål og tråd sys løk­ker i hver­and­re.// En del plagg, sa­er­lig vot­ter og sokker, ble fort­satt la­get i nåle­bin­ding len­ge etter at den nye tek­nik­ken strik­king kom til Nor­ge. I man­ge byg­der ble nav­net på den gam­le tek­nik­ken, bin­ding, også brukt om den nye tek­nik­ken.// Det kan bin­des med man­ge uli­ke ty­per løk­ker som gir de nåle­bun­ne­de plag­ge­ne uli­ke egen­ska­per og ut­se­en­de. En del av stin­ge­ne kan for­veks­les med strik­ke­de mas­ker. En del eld­re funn som har va­ert brukt for å da­te­re strik­kin­gens elds­te his­to­rie, er ikke strik­ket, men nåle­bun­det. Det­te gjel­der blant an­net sokker med se­pa­rat stor­tå fra Egypt på 300-tal­let.// Bå­de lite forsk­ning, og sam­men­blan­ding av uli­ke tek­nik­ker, har bi­dratt til at vi vet lite om strik­kin­gens elds­te his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.