Bi­blio­te­kno­kar.

Aftenposten Innsikt - - KULTUR & TRENDER - NI­NA V. GRØN­LAND

Tof­te, Hurum. Vin­du­ene åp­nes til gjen­nom­trekk, og luf­ten blir straks let­te­re i det lil­le rom­met som er fylt til ran­den med skole­barn. Hode­te­le­fo­ne­ne er lånt bort til en iv­rig ro­bot­byg­ger, noen for­be­re­der 3D-prin­ting, mens and­re bare ser på. I hyl­le­ne langs veg­ge­ne står stab­ler med ut­styr og små ma­ski­ner. I 2014 tok Ei­nar Al­berts­son ste­get inn på Hurum folke­bi­blio­tek på Tof­te i Hurum kom­mu­ne i Bus­ke­rud, og med ham flyt­tet tek­no­lo­gi og vi­ten­skap inn på spise­rom­met.

– Alt det jeg gjør, gjør jeg for­di jeg er in­ter­es­sert i det! Jeg sy­nes det er gøy! Det gjør at jeg set­ter meg inn i det, og det gir pro­sjek­tet ener­gi. Må­let mitt var å få un­ge­ne og ung­dom­me­ne inn på bi­blio­te­ket, de lå­ner nem­lig ikke noe når de bare går for­bi bi­blio­te­ket, sier bi­blio­te­ka­ren, gnir seg i hen­de­ne og smi­ler bredt.

Dob­let be­sø­ket på to år. Og de har kom­met. I hor­der kom­mer de, hver dag etter sko­len. Be­søks­tal­le­ne har gått fra år­lig be­søk på 7224 per­soner til 15 369 fra 2015–2017. Til sam­men­lig­ning har tal­le­ne for Oslo økt med 20 pro­sent på sam­me tid. Bar­na lå­ner bø­ker og le­ser også mer enn tid­li­ge­re.

«Vi kan ikke an­non­se­re når vi gjør sli­ke ting, da kom­mer det for man­ge.»

Kil­de: Miljø­stif­tel­sen Zero

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.