Fab­lab.

Aftenposten Innsikt - - KULTUR & TRENDER -

// Fab­lab el­ler Fab­ri­ca­tion Labo­ra­tory er en in­ter­na­sjo­nal or­ga­ni­sa­sjon som be­står av man­ge små, lo­ka­le «di­gi­ta­le sløyd­sa­ler».

// Man teg­ner en idé på PC og prin­ter den ut i en 3D-prin­ter. Pro­ses­sen fra idé til pro­dukt er kor­te­re enn i et tra­di­sjo­nelt verk­sted.

// Det­te er tek­no­lo­gi som har va­ert for­be­holdt in­du­stri­en, men som gjen­nom Fab­la­be­ne blir gjort til­gjen­ge­lig for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.