Ur­ba­ne for­tel­lin­ger.

Aftenposten Innsikt - - KULTUR & TRENDER -

har vist sin fa­sci­na­sjon for mo­der­ne stor­by­land­ska­per gjen­tat­te gan­ger, og Los An­ge­les har åpen­bart en sa­er­lig til­trek­nings­kraft på ham. Det ble de­mon­strert i «Col­la­te­ral» (2004), men det er li­ke­vel «Heat» som for­blir Manns mes­ter­verk.

Her skild­res de glat­te, sol­rike glass- og stål­fa­sa­de­ne i «byen som ble bygd for bi­len» bå­de som den per­fek­te are­na­en for mø­ter mel­lom frem­me­de – og som en ur­ban maur­tue hvor men­neske­jakt er en for­mi­da­bel opp­ga­ve.

Hand­lin­gen kretser rundt en hard­kokt ban­de pro­fe­sjo­nel­le ra­ne­re og den ma­nis­ke et­ter­fors­ke­ren som er i haele­ne på dem.

Al Paci­no spil­ler et­ter­fors­ke­ren Vin­cent Han­na, mens Ro­bert De Niro har rol­len som ban­de­le­de­ren Neil Mc­cau­ley.

Los An­ge­les spil­ler seg selv, som plas­sen for de rot­løse – de som le­ver etter cre­do­et: «Don't let yours­elf get at­ta­ched to any­thing you are not wil­ling to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the cor­ner.»

Re­gis­sør Michael Mann

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.