Mat­hil­de og Mi­kael red­det hjem­løse kat­ter

Man­ge ei­ere for­la­ter kat­te­ne sine for godt i som­mer­fe­rien. Mat­hil­de og Mi­kael har fle­re kat­ter som er blitt fun­net ute.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Mo­ni­ca Strøm­dahl

Mam­ma sa at hun had­de en over­ras­kel­se til oss. Da vi gikk inn på ba­det, satt to nye kat­ter der, sier Mat­hil­de.

Kat­te­ne Jon og Jan ble fun­net un­der en bro. Fa­mi­li­en tror at moren til kat­te­ne ble for­latt og fød­te dem i sko­gen. De som fant kat­te­ne, le­ver­te dem til en dyre­vern-or­ga­ni­sa­sjon. For et år si­den fikk Jon og Jan en­de­lig et fast sted å bo, hos Mat­hil­de og fa­mi­li­en i Oslo.

For­la­ter kat­te­ne sine

Hvert år for­la­ter sta­dig fle­re ei­ere kat­te­ne sine før som­mer­fe­rien, iføl­ge fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber med dyr. Noen for­la­ter også ka­ni­ne­ne sine og and­re dyr.

Noen av dy­re­ne blir satt på ga­ten, and­re blir le­vert til or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber for at dyr skal ha det bra.

– Vi har al­le­re­de fått inn vel­dig man­ge kat­ter og ka­ni­ner. Pro­ble­met øker for hvert år, sier An­net­te Bjørn­da­len Sørei­de i Dyre­be­skyt­tel­sen.

Dyre­be­skyt­tel­sen får inn så man­ge hen­ven­del­ser om dyr at de ikke kla­rer å hjel­pe al­le.

Hvor­for for­la­ter man­ge kat­te­ne sine i fe­rier?

– Man­ge ser ikke på en katt som et fa­mi­lie­med­lem på sam­me måte som en hund. Det er ikke så lett å rei­se med en katt, og ikke al­le kla­rer å skaf­fe pass til kat­ten mens de er borte, sier dyr­le­ge Ola Bry­nilds­rud.

ga­ten el­ler i sko­gen?

– Kat­ter kla­rer seg ikke godt ale­ne. De faer­res­te over­le­ver spe­si­elt len­ge. De som gjør det, er sult­ne, fry­ser og blir syke, sier Bry­nilds­rud.

– Kat­ter tren­ger kos

Mat­hil­de og Mi­kael sy­nes det er synd at noen for­la­ter dy­re­ne sine.

– Du kan ikke rei­se fra kat­ten din. Da blir den ale­ne, og det er ikke bra. Kat­ter tren­ger kos, mat og vann, sier Mat­hil­de.

– Hvis du ikke vil ha kat­ten din mer, må du sør­ge for å gi den til noen som vil ha den, sier Mi­kael.

Fa­mi­li­en be­ta­ler en katte­pas­ser hvis de skal på fe­rie. Hvis de ikke får tak i noen, rei­ser de hel­ler ikke vekk.

Ikke vant til men­nes­ker

Hjem­me hos Mat­hil­de og Mi­kael bor det til sam­men seks kat­ter. Tre av dem, Jon, Jan og Kap­tein Smi­ff, had­de in­gen eier før de kom til Mat­hil­de og Mi­kael.

Hvor­dan er det å bo sam­men med dem?

– Du må va­ere ro­li­ge­re med vill­kat­ter. Du kan ikke bare løf­te dem opp for å kose med dem. De er ikke vant til men­nes­ker fra de er små, sier Mat­hil­de.

Kap­tein Smi­ff (12) Mat­hil­de (11) Mi­kael (9)

Mat­hil­de(11) Kap­tein Smi­ff(12) Søsk­ne­ne bor sam­men med seks kat­ter. Tre av dem had­de ikke et hjem før de ble tatt vare på av fa­mi­li­en. Mi­kael (9)

Hvor­dan går det med kat­ter som blir satt på Jon(ca.2)

Jan (ca.2)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.