– Et nytt type spill

Aftenposten Junior - - Kultur -

– «Nin­ten­do Labo» er et nytt type spill. Ved hjelp av spe­si­el­le papp-pla­ter som hø­rer til spil­let, kan du for ek­sem­pel byg­ge et papp-pia­no el­ler et papp-hus i vir­ke­lig­he­ten som kan bru­kes i spil­let. Spil­let for­kla­rer deg hvor­dan det skal byg­ges. Ved å plas­se­re spill-kon­sol­len på top­pen av papp-pia­no­et, kan du få pia­no­et til å lage lyd.

Hvor­for an­be­fa­ler du det?

– For­di det både kan va­ere vel­dig mor­somt og litt vans­ke­lig å byg­ge de uli­ke fi­gu­re­ne. Det­te er et spill som man kan spil­le sam­men med hele fa­mi­li­en. ¤ Kom i april

¤ Kan spil­les på: Nin­ten­do Switch ¤ Al­ders­gren­se: 3 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.