Mathea (13) har job­bet hver som­mer i tre år

Man­ge barn vil tje­ne litt eks­tra lomme­pen­ger om som­mer­en. Men hva slags job­ber kan man egent­lig gjø­re?

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Sond­re Tran­seth

Jeg kan bli litt trøtt og sli­ten, men det er mest på lør­da­ger for­di da har vi spilt en hel uke, sier Mathea. Hun spil­ler rol­len som Sunni­va i fore­stil­lin­gen Kap­tein Sab­le­tann og Gru­som­me Gab­ri­els skatt i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand. Det har hun gjort hver som­mer si­den hun var 11 år.

– Det er vel­dig gøy å stå foran så man­ge men­nes­ker hver kveld. Jeg blir egent­lig ald­ri lei. Jeg blir også kjent med man­ge nye men­nes­ker, sier hun.

Har små­job­ber

I Nor­ge er det ikke lov å va­ere an­satt et sted før man er 13 år. Al­ders­gren­sen gjel­der ikke for barn som er med i film­inn­spil­lin­ger el­ler tea­ter.

Men man­ge barn har små­job­ber i fe­rien. Og det er lov. I år har fle­re barn enn før kon­tak­tet Barne­om­bu­det for­di de lu­rer hva slags små­job­ber de kan gjø­re i lø­pet av som­mer­må­ne­de­ne.

– Barn un­der 13 år kan hjel­pe til med hu­sar­beid el­ler and­re enk­le opp­ga­ver. Lomme­pen­ger kan man jo gjø­re seg for­tjent til selv om man er un­der 13 år. Det vik­tigs­te er li­ke­vel at in­gen kan kre­ve at du som er barn skal job­be, sier Ca­mil­la Kay­ed i Barne­om­bu­det.

Hvor­for er det al­der­gren­se på å job­be?

Barn un­der 13 år har ikke lov til å ha en jobb blant an­net for­di voks­ne ikke skal tje­ne på at barn job­ber for mind­re pen­ger enn en vok­sen vil­le ha gjort. Lo­ven skal også pas­se på at job­ben ikke går ut over sko­len, sier Ma­ri­us Gyn­nild i Ar­beids­til­sy­net.

Leg­ger seg sent

Hver søn­dag har Mathea fri, og de to sis­te uke­ne av som­mer­fe­rien skal hun ikke job­be. Fore­stil­lin­gen star­ter klok­ken el­le­ve på kvel­den.

– Jeg sov­ner rundt klok­ken to og våk­ner igjen klok­ken ett på da­gen, sier hun.

Får du tid til ven­ner?

– Ja, men et par gan­ger har det va­ert litt kje­de­lig hvis al­le skal på båt­tur om kvel­den.

Vas­ke hos beste­mor?

Selv om Mathea har spilt Sunni­va i tre år, vet hun ikke om hun får job­ben til nes­te år.

– Når jeg ser for vok­sen ut, kan jeg ikke spil­le Sunni­va mer, sier Mathea.

Had­de du hatt som­mer­jobb hvis du ikke var «Sunni­va»?

– Nei. Jeg er for ung til å ha en sånn or­dent­lig som­mer­jobb. Jeg kun­ne ha vas­ket hos beste­mor? Men egent­lig vil­le jeg bare ha nytt som­mer­en, sier hun og smi­ler.

Mathea spa­rer nes­ten al­le pen­ge­ne hun tje­ner.

– Du la­erer om an­svar og pen­ger når du har en jobb, sier hun.

Spil­ler Sunni­va Dyre­par­ken i Kris­tia­nand i Mathea

Mathea(13) er­skue­spil­ler Spil­ler Sunni­va Hver kveld ser 2500 men­nes­ker fore­stil­lin­gen i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand. – Det­te er drømme­som­mer­job­ben, sier Mathea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.