– Jeg går på rulle­skøy­ter uten­for blok­ken hver dag

Dog˘ a (8) bor i Tyr­kia. Hun skul­le øns­ke at for­eld­re­ne ikke job­bet så mye.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med?

– Jeg bor med for­eld­re­ne mine og store­søs­te­ren min som er to år eld­re enn meg.

Hva li­ker du og søs­te­ren din å gjø­re?

– Vi li­ker vel­dig godt å gå på rulle­skøy­ter. Vi bor i blokk, men får lov av for­eld­re­ne våre å va­ere ute ale­ne og leke. Jeg går på rulle­skøy­ter uten­for blok­ken hver dag.

Hvor­dan ser det ut der dere bor?

– Vi bor ved et fjell. Det er man­ge tra­er uten­for blok­ken vår, og par­ker og leke­plas­ser. Det er vel­dig stil­le og fre­de­lig her.

Mer­ker du at det er krig i nabo­lan­det Sy­ria?

– nei. Vi bor langt unna gren­sen til Sy­ria, og jeg fø­ler at det er trygt i tyr­kia. Vi har vel­dig snil­le na­bo­er. og for­eld­re­ne mine pas­ser på meg. De job­ber i po­li­ti­et.

Sy­nes du det er spen­nen­de at de er po­li­ti?

– nei! De job­ber vel­dig mye. Jeg skul­le øns­ke de had­de en jobb med mer fri­tid.

Hvor­dan er sko­len din?

– Den er helt van­lig. Jeg li­ker at det er rent på sko­len og at det vas­kes der hver dag.

Hvor­dan er en van­lig dag?

– Jeg står opp, spi­ser fro­kost, pak­ker skole­sek­ken og blir kjørt til sko­len. etter sko­len gjør jeg lek­ser, er sam­men med søs­te­ren min, ser på tV og le­ser bø­ker.

Hvis du fikk va­ere pre­si­dent en dag, hva vil­le du be­stemt?

– Da vil­le jeg la­get noen lo­ver for å be­skyt­te dy­re­ne bed­re.

Dog˘a (8)

Varmt vann Kalk Det be­røm­te tu­rist­ste­det Pa­mukka­le, som kal­les «bom­ulls­slot­tet» lig­ger ikke så langt unna der Dog˘ a bor.

Re­cep Tayy­ip Er­do­gan har va­ert pre­si­dent i Tyr­kia i fire år. Tid­li­ge­re i som­mer ble han valgt til å fort­set­te i job­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.