Nor­ges mest true­de dyr får hjelp

Det er bare 20 dam­fros­ker igjen i Nor­ge.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Mar­grethe linde­bø Skeie Foto: Sond­re Tran­seth

Dam­fros­ker har over­levd i nor­ge i fle­re tu­sen år, men nå kan de for­svin­ne helt, sier Ingrid R. Reink­ind i Miljø­di­rek­to­ra­tet (de som har an­sva­ret for kli­ma og mil­jø).

Det er bare 20 sli­ke fros­ker igjen. Der­for prø­ver nå Miljø­di­rek­to­ra­tet sam­men med Dyre­par­ken i Kris­tian­sand å red­de dam­fros­ke­ne.

– når en art dør, kan det gjø­re at også ar­te­ne rundt dem dør. Fle­re og fle­re ar­ter vil fort­set­te å for­svin­ne hvis vi ikke kla­rer å stop­pe det, sier Reink­ind.

Nye fros­ker

I vår ble seks voks­ne dam­fros­ker hen­tet inn fra et vann i Aren­dal til Dyre­par­ken. Dis­se fros­ke­ne har nå fått over 1000 egg, som igjen har blitt til rumpe­troll.

– Må­let er å set­te rumpe­trol­le­ne til­ba­ke i na­tu­ren, sier bio­log (eks­pert på dyr) Helene Axel­sen i Dyre­par­ken.

Li­ker sol og var­me

Det er fle­re grun­ner til at dam­fros­ke­ne nes­ten er ut­ryd­det. en av dem er at men­nes­ker har satt ut fisk i van­net de le­ver i. Fiske­ne spi­ser både egg og voks­ne rumpe­troll. en an­nen er kli­ma­et.

– Dam­fros­ker li­ker sol og var­me. Kom­mer det mye regn, blir det vans­ke­lig for dem, sier Axel­sen.

Når vet dere om dere har klart å red­de dam­fros­ken?

– Vi vil nok kun­ne se al­le­re­de nes­te år om det­te kan gå bra. Men vi må ven­te fle­re år før vi vet om det­te hjel­per ar­ten, sier Reink­ind.

Det­te er tre av de voks­ne dam­fros­ke­ne som nå bor i Dyre­par­ken. Vi tri­ves i dam­mer INorge­fin­nes de­ba­re­på Sør­lan­det

Dam­froskrum­pe­troll Dam­frosk­egg

Bio­log Helene Axel­sen ma­ter de voks­ne dam­fros­ke­ne med in­sek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.