Mi­na hjel­per dyr som mang­ler mat

– Al­le dyr for­tje­ner mat, sier Mi­na. Der­for sen­der hun og fa­mi­li­en gress fra Nord-Nor­ge til Sør-Nor­ge. I sør er man­ge dyr sult­ne på grunn av tør­ke.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ran­di Eli­se Midt­skog Foto: Tor­geir Strand­berg

Det har va­ert en kald vår og som­mer i Al­ta. Men når Af­ten­pos­ten Junior er på be­søk hos Mi­na, er det over 30 gra­der ute.

Hun vi­ser oss rundt på går­den der hun og fa­mi­li­en bor sam­men med mer enn 130 dyr. Al­le dy­re­ne her har mye gress de kan spi­se, men sånn er det ikke for al­le dyr i Nor­ge for ti­den.

Vel­dig tørt

I som­mer har det va­ert tør­re­re enn det har va­ert de sis­te 70 åre­ne i Nor­ge. Det be­tyr at gres­set ikke vokser som det skal i Sør-Nor­ge på grunn av lite regn og mye var­me. Det be­tyr også at man­ge dyr ikke får nok mat. Pap­pa­en til Mi­na fikk der­for en idé.

– Vi bøn­der må hjel­pe hver­and­re. Hos oss har vi til og med gress igjen fra i fjor, så i år sen­der vi rund­bal­ler med gress sør­over, sier Vegard Hyk­ke­rud.

Snart sen­der fa­mi­li­en de førs­te rund­bal­le­ne til en bon­de i Lil­le­ham­mer, som ikke har nok gress til sau­ene sine. Man­ge tu­sen bøn­der sli­ter med det sam­me på den­ne kan­ten av Nor­ge.

Samler gress i bal­ler

Mi­na hjel­per til med å lage rund­bal­le­ne. Hun sit­ter på i trak­to­ren mens pap­pa kjø­rer. Hun sy­nes det er vik­tig å hjel­pe dyr som sli­ter i tør­ken.

– Al­le dyr for­tje­ner mat, sier hun.

Hvor­dan la­ger man en rund­ball?

– Først må vi slå gres­set. Så bru­ker vi en trak­tor med en ma­skin bak, som samler opp gres­set og la­ger bal­ler med net­ting og plast rundt, for­kla­rer Mi­na.

– Jeg skul­le egent­lig øns­ke vi ikke treng­te plas­ten rundt, for det er ikke bra for mil­jø­et. Men det hol­der ikke med bare net­tin­gen, sier hun.

Uli­ke far­ger

Hver av bal­le­ne kan veie så mye som 800 kilo. Det er like mye som ti voks­ne men­nes­ker. Plas­ten rundt bal­le­ne er of­test hvit, men de sis­te åre­ne har det også va­ert ro­sa, blå og gul plast på bal­le­ne til støt­te for barn og voks­ne med uli­ke syk­dom­mer.

– Fa­vo­rit­ten min er nok ro­sa på grunn av far­gen. Vi har noen ro­sa og blå rund­bal­ler igjen fra tid­li­ge­re år, sier

Mi­na.

Disse­sau­ene på­lil­le­ham­mer skalfå­gress fraMi­na Mi­na(12) Det­te gres­set skal bli til rund­bal­ler

Mi­na(12) Denne­ma­ski­nen la­gerr­und­bal­ler Rund­balle­med800 kilo­gress­inni Mi­na er odels­jen­te på Heim­dal gård i Al­ta. Det be­tyr at hun er det elds­te bar­net på går­den og kan bli bon­de på går­den når hun blir vok­sen.

Mi­na og pap­pa i trak­to­ren Her bru­ker de trak­to­ren for å sam­le opp gress som skal bli til rund­bal­ler.

Al­le kal­ve­ne får navn som Mi­na og fa­ren skri­ver på den­ne tav­len.

Det er23 på hun­der går­den Mi­na har dre­vet med hunde­kjø­ring si­den hun var to år gam­mel. Da kjør­te hun med én hund. I dag kjø­rer hun med åt­te hun­der.

Det er rundt 40.000 bøn­der i Nor­ge.

Tøf­fa (5) Det­te er noen av sau­ene på går­den i Lil­le­ham­mer som skal spi­se av gres­set som Mi­na og fa­mi­li­en sen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.