Fle­re skog­bran­ner i Hel­las er sluk­ket

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Fle­re skog­bran­ner spred­te seg raskt i Hel­las man­dag i for­ri­ge uke, på grunn av kraf­tig vind og tør­re om­rå­der, skri­ver ny­hets­by­rå­et NTB.

Hundre­vis av men­nes­ker kom seg unna flam­me­ne ved å gå ut i ha­vet. De ble se­ne­re pluk­ket opp av bå­ter. Man­ge men­nes­ker døde, og enda fle­re ble ska­det av bran­ne­ne. Fle­re av bran­ne­ne er nå sluk­ket, med hjelp fra Frank­ri­ke, Tysk­land og fle­re and­re land. Fri­vil­li­ge har også sam­let inn mat til men­nes­ke­ne som har mis­tet hu­se­ne sine.

Det er vel­dig vans­ke­lig å sluk­ke skog­bran­ner. Andreas Wahl

Hei, Andreas! I Sve­ri­ge var det nes­ten 50 skog­bran­ner i for­ri­ge uke. Brann­fol­ke­ne sa de kan­skje skul­le ten­ne på en mot­brann for å stop­pe skog­bran­ne­ne. Hvor­dan fun­ge­rer det? Ing­rid Hei, Ing­rid! Jeg viss­te ikke hva en mot­brann er, så jeg måt­te rin­ge til en brann­mann jeg kjen­ner.

Han kun­ne for­tel­le at det er vel­dig vans­ke­lig å sluk­ke skog­bran­ner. En skog­brann bren­ner på et mye stør­re om­rå­de enn når det bren­ner i et hus el­ler en bil. I til­legg er det vans­ke­lig å kom­me til. Hus og bi­ler står som re­gel langs vei­er, men brann­bi­ler kom­mer ofte ikke frem til skog­bran­ner.

Kan bru­ke he­li­kop­ter

Da kan de bru­ke fly el­ler he­li­kop­ter. Men selv om et he­li­kop­ter kan hen­te like mye vann som i et lite bade­bas­seng, hjel­per det lite når bran­nen er stør­re enn en by.

Først hvis det kom­mer skik­ke­lig mas­se regn el­ler det be­gyn­ner å snø, kan man va­ere sik­ker på at skog­bran­nen dør helt ut.

Slik star­ter en brann

For å star­te en brann trengs tre ting: Var­me, ok­sy­gen og noe brenn­bart. Det kal­ler vi for brann­tre­kan­ten (se teg­ning på nes­te side).

Når det er små bran­ner, kan vi ta bort ok­sy­ge­net. Det gjør vi for ek­sem­pel med brann­tep­pe el­ler brannsluk­kings­ap­pa­rat. Men ved stør­re bran­ner er det nes­ten umu­lig å fjer­ne ok­sy­gen. Da må vi ta bort det som er brenn­bart. Det gjør vi van­lig­vis med vann.

La­ger mot­brann

En måte å stop­pe skog­brann på er å hug­ge ned en stri­pe med skog, sånn at det ikke er noe sa­er­lig brenn­bart igjen. Men tenk deg å hug­ge ned og fjer­ne man­ge kilo­me­ter med skog på en dag el­ler to. Det går ikke.

Her kom­mer mot­bran­nen inn! Hvis brann­fol­ke­ne i ste­det ten­ner på en stri­pe med skog, er det ikke noe brenn­bart igjen når skog­bran­nen kom­mer. Ba­re aske.

Har kon­troll

Så hvor­dan unn­går de å star­te en ny skog­brann? Det gjør de ikke. Mot­bran­nen er fak­tisk en skog­brann. Men de har kon­troll på den.

Den sto­re skog­bran­nen su­ger til seg luft. Brann­fol­ke­ne som job­ber i naer­he­ten, kan kjen­ne vin­den, som all­tid går mot bran­nen. Si­den vin­den all­tid går mot den sto­re bran­nen, kan de trygt ten­ne opp en mot­brann, og se den bli sugd mot ho­ved­bran­nen.

Det hø­res ut som gal­skap, og det er ikke lett å få til, men det har vist seg å fun­ke gang på gang.

Hil­sen Andreas

Brann­ska­de­de bi­ler Po­li­ti­et og brann­ve­se­net i Hel­las prø­ver nå å fin­ne ut hvor­for så man­ge skog­bran­ner star­tet sam­ti­dig i Hel­las i for­ri­ge uke.

Brann­kon­sta­bel Brann­kon­stab­ler i Åhus i Sve­ri­ge sluk­ket en brann i sko­gen i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.